Mt?x?ssisl?rin r?yl?ri

“Feijoaz MMC” ?irk?tinin nümay?nd?l?ri t?r?find?n bir neç? Avropa ölk?sinin v?t?nda?lar?na feyxoa meyv?si t?qdim olunmu?dur v? onlar?n bu meyv? bar?sind? fikirl?ri toplanm??d?r. ?sas?n Fransan?n K?nd T?s?rrüfat? müt?x?ssisl?ri t?r?find?n veril?n r?yl?r ümumilikd? çox xo? fikir yaratm??d?r.

Anonim

Meyv?nin görünü?ü çox göz?ldir. Meyv? tam yeti?mi? görs?nir. ?lk bax??dan diqq?ti c?lb edir. Dad?na g?ldikd?, tur?m?z? v? ?irin? yax?n dad? var.

Meyv?ni alaramm?? - B?li, ?g?r qiym?ti normald?rsa v? uy?undursa, alaram.

 

Anonim

?lk bax??dan çox göz?l görünü?ü var. Qoxusuda t?rav?tli v? xo?dur. Dad?na g?ldikd?, m?n tur? dadlardan xo?um g?lmir v? çox guman ki dad? m?ni c?lb etm?z.

 

Anonim

Çox göz?l r?ngi vard?r v? t?rav?tlidir. Meyv?ni dadd?m v? inc? bir dad t??ssürat? m?nd? yaratd?, onuda qeyd edim ki çox dadl?d?r.

Meyv?ni alaramm?? – B?li, sad?c? qiym?ti g?r?k ki uy?un olsun

 

Anonim

Meyv?nin formas? v? ölçüsü çox g???mgdir. Dad? tur?a?irindir, ama buna baxmayaraq g???ngdir.

Meyv?ni alaramm?? – B?li,alaram.

 

Anonim

Formas? v? görünü?ü çox g???ngdir.  Dad? yüngül tur?dur v? ilkin olaraq xo? t??ssurat ba???lad?.