Feyxoan?n faydalar?

Feyxoa subtropik meyv? bitkil?ri iç?risind? çox maraql? v? diqq?t?l?yiq bitkidir. Onun z?rif, tur?a-?irin s?rinl??dirici v? ananas ?tirli meyv?l?ri insan organizmi üçün vacib say?lan z?ngin kimy?vi t?rkib? malikdir. Feyxoan?n t?z? meyv?sinin h?r kilogram?n?n t?rkibind? orta hesabla 3 min mikrogram yod vard?r. Bu r?q?m yodla ?n çox z?ngin say?lan bitki v? heyvan m?n??li yeyinti m?hsullar?n?n, m?s?l?n, d?niz ilbizi, yem?li bal??qula??, so?an,sar?msa?, yumurtan?n t?rkibind?ki yoddan xeyli yüks?kdir.

        Bundan savay?, feyxoan?n ?h?miyy?ti onun t?rkibind?ki dig?r bioloji c?h?td?n f?al madd?l?rin olmas? il? d? t?yin edilir. Feyxoan?n t?rkibind? C vitaminiin migdar? 8.8 d?n 49.1 mg/% aras?nda d?yi?ir. Halbuki C vitamini a?ma v? armudda 5 mg/%, ?aftal?, gaval? v? alçada 4 mg/% t??kil edir. Bir çox aliml?r t?r?find?n mü?yy?n edilmi?dir ki, feyxoa meyv?sinin t?rkibind? yeti?m? fazas?nda, sortundan v? vegetasiya dövrünün hava ??raitind?n as?l? olaraq, katexin v? leykoantosionlar 223 mg/% t??kil edir. Çox vaxt meyv?l?rd? R-f?al  polifenollar?n migdar? 50 %-? yax?n olur.

        Bel?likl?, ayd?n olur ki, feyxoa birg? t?sir göst?r?n C v? R vitaminl?riniin qiym?tli m?nb?yidir. Ür?k-damar x?st?likl?rin?, qan t?zyiqin? v? s. x?st?likl?r?r tutulma??n qar??s?n? almaq v? ya bu x?st?likl?rin yüngül keçm?sind?n ötrü yüks?k rolu vard?r.