Yeti?m? blg?si

Astara aran v? da? zonas?ndan ibar?tdir. Rayonun ??rqind? X?z?r d?nizi dal?alan?r v? q?rbind? is? z?ngin me??li Tal?? s?ra da?lar? dayan?r. X?z?r d?nizind? olan nadir bal?q növl?rind?n haz?rlanan xör?kl?r Astara m?tb?xini h?r yerd? m??hur etmi?dir. X?z?r d?nizi sahili boyu v? me??likl?rd? ad? il? tan?nan bulaqlar rayona g?l?n qonaqlar v? turistl?r üçün ?n göz?l istirah?t yerl?rind?ndir. Müxt?lif x?st?likl?rin d?rman? olan Astaran?n ?sti suyu Respublikan?n h?r yerind? tan?n?r. Astara me??l?rind? bit?n nadir a?aclar?n ?ah? d?mira?ac?d?r. D?mira?ac bu me??l?r? göz?llik verm?kl? yana??, strateji ?h?miyy?t? malik a?ac növüdür. Astara haz?rda bütün dünyada ekoloji c?h?td?n t?miz v? keyfiyy?tin? gör? yüks?k olan çay? il? m??hurdur. 2002-ci ild? v? sonrak? ill?rd? ?spaniyan?n paytaxt? Madrid, Rusiyan?n paytaxt? Moskva??h?rl?rind? keçiril?n beyn?lxalq s?rgil?rd? Astara çay?na yuxar?da qeyd etdiyimiz ?n yüks?k qiym?t verilmi? v? Q?z?l medal alm??d?r. Astarada yeti?diril?n limon, porta?al, kivi, kinkan, feyxoa v? ba?qa sitrus meyv?l?ri Respublika v? xarici ölk? bazarlar?nda maraqla al?n?r. Astaran?n ?n?n?vi ç?ltik sah?l?ri son vaxtlar geni?l?ndirilmi?, indi ?tirli Astara düyüsü süfr?l?rin b?z?yidir.