T?rkibi

A.V.Qurbanov (1936) iki nümun? örg?n?r?k feyxoa meyv?sinin fiziki-pomoloji analizini verir. O, meyvl?rd?n laboratoriya ??raitind? kompot v? mür?bb? haz?rlayaraq, onlar?n yüks?k keyfiyy?t? malik oldu?unu göst?rir. Bununla yana??, meyv?nin qurudulma?a yaramad???n? göst?rir.

Feyxoa meyv?sini uzununa v? enin? k?sdikd? onun bir-birind?n ayd?n f?rql?n?n üç hiss?d?n ibar?t oldu?u ?örünür: çöl t?r?fd?n ya??l r?ngli ?tli hiss?; formas?ndan as?l? olaraq az-çox da?la?m?? d?n?cikl?r? ( armudda oldu?u kimi ) müxt?lif d?r?c?d? dolmu? a??mt?l ?t hiss?si v? çox kiçik toxumu olan, jeley?ox?ar (h?lm??ikli) ?tli öz?k hiss?si.

Meyv?l?ri enin? k?sib ölçdükd?, feyxoan?n formalar?ndan as?l? olaraq qab?q hiss?sinin qal?nl??? 0.4-0.7 mm, meyv?nin fiziki t?rkib? gör? ç?kisi 3.0-6.6 gr, ?tli hiss?sinin qal?nl??? 1.8-2.7 sm-?, ç?kisi 14.7-34.3 gr-a kimi, jeleyaox?ar öz?yin qal?nl??? 0.8-1.6 sm-?, ç?kisi 12.2-27.6 gr-a q?d?r olur.

Meyv?nin ümumi ç?kisin? gör? ya??l qab?q hiss? 10.14 %, lt-51.18%, öz?k hiss? 38.68% t??kil edir. Meyv?nin faydal? ?tli hiss?si onun 89.68%-n? b?rab?rdir.

?ki illik t?tqiqatlar?n n?tic?l?rin? ?saslanaraq,dem?k olar ki, meyv?l?rin t?rkibind? tur?u 2.01 - 2.41%, ümumi ??k?r 7.39 - 8.24% , ni?asta 1.83 - 2.41%, hemiselluoz 4.2 - 5.53%, C vitamini 25.2 – 32.4 mg/% aras?nda d?yi?? bil?r.

Müxt?lif kimy?vi madd?l?r meyv?l?rin hiss?l?ri aras?nda b?rab?r paylanm?r. Bel? ki, suyun miqdar? meyv?nin öz?yin?n qab???na do?ru getdikc? azal?r. Su ?n çox öz?k hiss?sind? ( 83.9 – 87.6 % ), ondan bir q?d?r az ?td? ( 82.0 – 84.3% ), ya??l qab?q hiss?d? daha az (76.5 – 80.5% ) olur.

?t hiss?si C vitamini il? daha z?ngindir (22.9-34.5 mg/% ), qab??da bu vitamin ondan az (26.0 – 29.7 mg/%), öz?kd? lap cuzidir (12.3 – 17.4 % ).