?irk?t haqq?nda

“Feijoaz MMC” 2018-ci ild? yarad?lm??d?r v? q?sa müdd?td? ölk?d? ??ffaf r?qab?t? qat?laraq özünü do?rultmu?dur. Feijoaz ?irk?ti ilk olaraq m?qs?dl?ri Az?rbaycan?n c?nubunda yerl???n Astara ??h?rinin ba?lar?nda yeti??n feyxoa meyv?sini daxili v? xarici bazara ixrac etm?kdir.

Bel? ki, d?f?l?rl? c?nub bölg?sind? görü?l?r v? regionun ?n böyük feyxoa sah?l?rinin sahibl?ri il? dan???qlar apar?ld?qdan sonra, feyxoa meyv?sinin ixrac etm?k üçün bütün inc?likl?ri öyr?nildi.

?irk?tinin t?sisçil?ri t?r?find?n Avropan?n standarlar?na uy?un olaraq meyv?nin y???lmas?, qabla?d?r?lmas?, saxlan?lmas? v? da??nmas?n? t??kil olunub v? yüks?k keyfiyy?tli xidm?t göst?rilir.